Založenie a vznik spoločnosti:

Spoločnosť je registrovaná od roku 1992 na základe vydaného živnostenského listu. Dna 02.12.2002 bol vykonaný zápis spoločnosti do obchodného registra pod obchodným názvom DEMO-J.B: s.r.o. ,Rokošová 1, Močenok.

Súčasná spoločnosť je nástupníckou spoločnosťou  po predchádzajúcej , s registráciou zápisu do obchodného registra 09.08.2005.

K zmene identifikácie sa pristúpilo z dôvodu plánovanej koncepcie rozvoja spoločnosti, s cieľom vybudovania vlastných výrobných priestorov a sídla firmy s náležitým strojným vybavením potrebným pre realizáciu svojej činnosti.
Výbava:

Naša firma disponuje širokou škálou technologického vybavenia, skladovými priestormi a taktiež mobilnými skladmi, nákladnou dopravou, žeriavom a vozovým parkom ktorý zabezpečuje bezproblémový  presun montážnikov  a taktiež materiálu na pracovisko.

Dodávky a montáž technologického a energetického vybavenia stavieb v rozsahu :

- Stroje a zariadenia VTZ
- Potrubné rozvody v rozsahu oprávnenia VTZ
- Plynové kotolne s uvedením do prevádzky
- Rozvody chladenia a kúrenia
- Rozvody vzduchotechniky
- Rozvody z PPR a PE
- Výroba a montáž oceľových konštrukcií, skeletov a výrobných hál
- Výroba a montáž potrubia z výstelkou
Zámery a ciele:

Stratégia manažmentu spoločnosti pre budúce obdobie je zameraná na nasledovné oblasti:
Vytvárať trvalé kontakty a spoluprácu so zákazníkom, s pohladu ceny, termínu a kvality dodávaného produktu, s cielom zvyšovania spokojnosti zákazníka.
Rozširovať výrobný program spoločnosti na základe dopytu zákazníka zavádzaním nových technológií a investovaním do modernizácie a nového strojného vybavenia výrobných priestorov.
Stabilizovať spoločnosť na trhu práce ,zabezpečovať  jej ekonomickú prosperitu a tým vytvárať predpoklady pre vznik nových pracovných príležitostí v regióne a sociálne istoty pracovníkov.

Obchodné meno:

  A-DEMO s.r.o.
Adresa, sídlo:   Topoľová 1, 951 31 Močenok
Telefón:   037/655 2106 , 655 2109
Fax:   037/655 2107
Mobil:   0905 266 443 ,0905 438 629
E-mail:   a-demo@a-demo.com
Web:   www.a-demo.com

© A-DEMO 2009 | All Rights reserved Created by Ján Czibula